Zakup i dostawa węgla sortymentu groszek w roku kalendarzowym 2013Wodzisław Śląski: Zakup i dostawa węgla sortymentu groszek w roku kalendarzowym 2013
Numer ogłoszenia: 234573 - 2012; data zamieszczenia: 06.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 , ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, 44-313 Wodzisław Śląski, woj. śląskie, tel. 32 7501253, faks 32 7501253.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa węgla sortymentu groszek w roku kalendarzowym 2013.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa 160 ton węgla typu 32.1, sortyment - groszek, granulacja od 5 mm do 25 mm w roku kalendarzowym 2013. Dostawca zobowiązany jest dostarczać węgiel sukcesywnie w ilości określonej przez zamawiającego na zgłoszenie telefoniczne lub ustne w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego przez cały okres grzewczy w 2013 roku transportem do 10 ton jednorazowo. Zgłoszenia zamówienia będą potwierdzane pisemnie w ciągu 7 dni od zgłoszenia telefonicznego. Termin realizacji zamówienia od 2 stycznia 2013 - 31 grudnia 2013.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5, 60.00.00.00-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: nie dotyczy


III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


Wypełniony formularz ofertowy


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia ilości dostawy (tj. mniej niż 160 ton węgla). 2. Cena określona przez Wykonawcę w ofercie w czasie trwania umowy podlegać będzie waloryzacji o wskaźnik stanowiący różnicę średniej ceny sprzedaży z dnia dostawy z zakładów wydobywczych tego typu asortymentu wg. wzoru: wskaźnik waloryzacji = aktualna średnia cena w dniu dostawy - cena w dniu otwarcia ofert. Pozostałe składniki ceny ofertowej (transport) pozostają bez zmian


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zsp3.wodzislaw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Skłodowskiej nr 3 44-313 Wodzisław Ślaski Sekretariat.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.11.2012 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Skłodowskiej nr 3 44-313 Wodzisław Ślaski.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

acrobat
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Informacja wytworzona przez:
Ksymena Keler-Bednarz
email: zsp3@wodzislaw-slaski.pl tel.:327501253 fax: 327501253
, w dniu:  06‑11‑2012 20:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ksymena Keler-Bednarz
email: zsp3@wodzislaw-slaski.pl tel.:327501253 fax: 327501253
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
06‑11‑2012 20:31:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive